Általános szerződési feltételek
Active life Inv., s.r.o.
(az továbbiakban „ÁSZF”)

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Az alábbiakban leírt szerződési feltételek az Active life Inv., Ltd., Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín –ben bejegyzett, 51 006 766 regisztrációs számú vállalkozás (a továbbiakban „Szolgáltató”) és természetes vagy jogi személy (a továbbiakban „Vásárló”) közötti, a http://www.zerex.hu internetes webáruházban (E-shop) (a továbbiakban „Weboldal”) történő vásárlás feltételeit tartalmazza, melynek folyamán a Szolgáltató termékeket (az alábbiakban „termék”) ad el a Vásárlónak.

1.2. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződéses kapcsolatra nem vonatkoznak a ÁSZF 6., 7. és 8.cikkelyei, feltéve, ha a Vásárló nem fogyasztó (a Fogyasztóvédelmi 250/2007-es módosított törvény 2(1)(a)§). A fentebb említett szerződéses felek közti jogi kapcsolatot a módosított Kereskedelmi Törvénykönyv 513/1991-es törvény rendelkezései szabályozzák, az ÁSZF ezen rendelkezéseket nem tartalmazza.

2. A szerződés összefoglalása

2.1. A Vásárlónak kötelessége egy „szerződés piszkozatot” (rendelést) küldenie a Szolgáltatónak az elektronikus űrlap formájában, melyhez a Weboldalon fér hozzá. A rendelésben pontosítja a termék fajtáját és mennyiségét, valamint a kiszállítási módot. A Vásárlónak kötelessége megadnia teljes nevét, telefonszámát, lakcímét vagy e-mail címét, majd a „Megrendelés leadása” gombra kattintva leadja a rendelését a Szolgáltatónak. A megrendelés telefonon is leadható a 0036 80021380 (HU). A vásárlói szerződés a termék kézbesítésével véget ér.

2.2. A Szolgáltató köteles a rendelés megerősítését üzenetben elküldeni a Vásárlónak a rendelésben feltüntetett mobiltelefon számra, a rendelés leadását követően 3 napon belül. A két fél szerződéskötése akkor válik érvényessé, ha a Vásárló megkapja a rendeléséről szóló bizonylatot.

2.3. A Vásárlónak felhatalmazása van törölnie rendelését, amíg meg nem kapja a rendeléséről szóló bizonylatot.

2.4. Az ÁSZF értelmében a Szolgáltató köteles a termékek eladására, mivel azokat nyilvánosan bemutatja a Weboldalon.

2.5. Amennyiben a Vásárlónak egyéb aggálya merül fel a szerződéses felek jogairól és kötelezettségeiről, köteles az [email protected] e-mail címen kapcsolatba lépni a Szolgáltatóval.

3. A vásárlói ár és a kiszállítási költség

3.1. Közös megegyezés alapján a Vásárló a rendelés pillanatában a Weboldalon megjelölt vételáron veszi meg a terméket a Szolgáltatótól.

3.2. A Weboldalon feltüntetett árak nem tartalmazzák a csomagolási és a szállítási költségeket, hacsak más kijelentés nem igazolja ennek az ellenkezőjét.

3.3. Az eladás postai rendelés útján megy végbe. A vásárlói árak és a kiszállítási díj a kézbesítés pillanatában fizetendőek ki, hacsak ezen rendelkezést az ÁSZF máshogy nem követeli meg.

3.4. A Vásárló köteles az árut a megbeszélt helyen és időben személyesen átvenni, illetve annak átvételéről gondoskodni. A vásárló az áruval együtt kap egy bizonylatot (számlát). A szállítólevélként és a vásárlást igazoló bizonylatként is szolgáló számlát az áruval együtt csomagban, vagy elektronikusan PDF formátumban, emailben kézbesítjük a Vásárlónak. A vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlásról szóló számlát elektronikus PDF formátumban küldjék meg az általa megadott email címre.

3.5. Postai átvétel és fizetés esetén a rendelés csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a csomag átvétele és kifizetése megtörtént a Vásárló által.

4. Termékkiszállítás

4.1. A csomagátvétel helyét (a továbbiakban „célállomás) a Vásárló határozza meg a rendelésében; a Szolgáltató gondoskodik a rendelt csomag célállomásra való kiszállításáról. A Szlovák Köztársaságon kívüli célállomás esetén a Szolgáltató a Vásárló kérése alapján segíti a megbízott futárszolgálatot a termék kiszállításában. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és a futárszolgálat felelős a termék kézbesítéséért, tiszteletben tartva az erre vonatkozó feltételeket és a célállomás országának a jogszabályait.

4.2. A Szolgáltató minden nap fogadja a megrendeléseket, és feldolgozásukat minden nap végzi du. 3 óráig. A termékek kiszállítása 5 napon belül, minden munkanapon történik; a kiszállítás késése csak előre nem látott események miatt fordulhat elő. A Vásárlónak nincs joga a Szolgáltatótól kárpótlást követelni a kiszállítási idő alatt.

4.3. A Vásárló értesítést kap szöveges üzenet formájában a Szolgáltatótól a kézbesítés részleteiről, a rendelésben megadott mobiltelefon számon.

4.4. A Vásárlónak kötelessége időben átvenni a terméket. A csomagátvétel után a Vásárlónak jelentenie kell a kézbesítésért felelős személynek, ha bármi kár keletkezett a rendelés csomagolásában, valamint a csomag felbontása után meg kell győződnie a csomag tartalmáról; ha a tartalom nem felel meg a leadott rendelésnek, vagy ha a termék sérült, a Vásárlónak ezt jeleznie kell a kézbesítési jelentésben.

4.5. Ha a Vásárló az átvétel után vesz észre meghibásodást vagy részleges hiányt a terméken, azt kötelessége késedelem nélkül jelentenie a Szolgáltatónak és a futárszolgálatnak, de legkésőbb 3 munkanapon belül a kiszállítás után. A kárbejelentő lap benyújtását követő első munkanapon a Szolgáltató és a futárszolgálat jegyzőkönyvet vesz fel a termék sérüléséről. A kárbejelentési jegyzőkönyv kézhezvétele után a Vásárlónak jogában áll kárpótlást követelnie a Szolgáltatótól.

4.6. A termék kiszállítása diszkrét csomagolásban történik.

5. Kárfelelősség és elállási jog

5.1. A termék meghibásodásáért a Vásárló a felelős a csomagátvétel pillanatától kezdve, melyet az aláírásával erősít meg.

5.2. A rendelés megerősítésével a termék a Vásárló tulajdonába kerül.

6. Jótállás, meghibásodás, reklamáció és ügyfélszolgálat

6.1. A Szolgáltató 24 hónapos vagy a csomagoláson feltüntetett idejű garanciát (jótállást) vállal a termékeiért.

6.2. A jótállás nem fedezi a nem rendeltetésszerű használat során bekövetkezett károkat, a gép általi meghibásodást, a termék veszélyes hő- és/vagy elektromágneses sugárzásnak, szélsőséges időjárási és környezeti hatásoknak (pára, por, napsugárzás, rázkódás) való kitételét.

6.3. A garancia nem fedezi a nem rendeltetésszerű, a használati utasítástól eltérő használatból eredő károkat.

6.4. A jótállás igénybevételéhez a Vásárlónak kötelessége a termék vásárlását igazoló dokumentumokkal (számla/nyugta) előállnia, és írásos bejelentést kell tennie a károsodás természetét illetően. A Vásárló köteles visszaszolgáltatni a terméket és annak tartozékait a Szolgáltatónak, és gondoskodnia kell a termék védelméről a visszaszállítás alatt.

6.5. Amennyiben a kár javítható, a Szolgáltató köteles azt díjmentesen és halasztás nélkül elvégezni. A Vásárló élhet a megjavított termékre való igényével, vagy helyette cserét is kérhet. Ha csak a kiegészítő meghibásodásáról van szó, lehetőség van annak cseréjére, feltéve, ha a meghibásodás súlyosságát figyelembe véve, az nem ró túl nagy költséget a Szolgáltatóra. A Szolgáltatónak kötelessége minden esetben javítás helyett kicserélni a terméket, ha az nem okoz súlyos nehézséget a Vásárló számára.

6.6. Amennyiben a Szolgáltató észreveszi (próba által), hogy a visszaszolgáltatott termék nem hibás, vagy a kérelem nem felel meg a garancia követelményeinek, akkor az jogtalan jótállási kérelemnek minősül, és a termék visszaküldendő a Vásárlónak. A Szolgáltatónak jogában áll a bármilyen jogtalan reklamációval kapcsolatosan felmerülő költségeket a Vásárlóval megfizettetni.

7. Elállási jog

7.1. Nem megjavítható károk esetén a Vásárlónak joga van kedvezményben részesülnie.

7.2. Hibás termék, vagy megjavíthatatlan kár esetén, mely gátolja a termék megfelelő használatát, a Vásárlónak jogában áll elállni a szerződéstől. A Szolgáltató ilyen esetben kibocsátja az elállási szerződést és a jóváírási értesítést a vételárról.

7.3 A Vásárló nem állhat el a szerződéstől, olyan termék esetében, amelyiket nem lehetséges visszaküldeni egészségvédelmi vagy higiéniai okból, és amelynek a csomagolása a termék átvételét követően károsodott és/vagy a termék a Vásárló által használatba került/elhasználódott. Olyan áru/termékek esetében, amelyeken a Szolgáltató a "GARANCIA" (jótállás) megjelölést feltüntette, valamint abban az esetben, ha a termékektől, tekintettel az előző mondatra, a Vásárlónak nem áll szándékában elállni, valamint abban az esetben, ha ezen termék nem felelt meg a Vásárló elvárásainak, a következők lépnek érvénybe: Amennyiben a termék/áru legfeljebb 50%-ban került használatba, a Vásárlónak joga van a terméket visszaküldeni, ugyanakkor joga van a termék értékének a 100%-át a Szolgáltató által kiállított utalvány formában visszakapni, amit a Vásárló a Szolgáltató által felkínált bármilyen termék vásárlására jogosult felhasználni. Az előző mondat értelmében a Vásárló a termék visszatérítési jogát a termék kézhez vételétől számított 14 napon belül érvényesítheti, ebben az esetben az utalvány a termék visszatérítési jog érvénybe lépésének napjától számított 30 napig érvényes. A Vásárló egyúttal köteles - az említett 14 napon belül - a terméket eredeti csomagolásban visszaküldeni, a kitöltött termék visszaküldésére szolgáló űrlappal és a vásárlás eredeti számlájával együtt.

7.4. Az elállásról szóló értesítés kézhezvételekor a szerződés a másik félnek is megszűnik. A szerződő feleknek kötelességük haladéktalanul gondoskodni a szerződésben rögzített kártérítésekről.

7.5. A Vásárló köteles az elállási szándékát írásban elküldeni az [email protected] e-mail címre. A szerződéstől való elállásnak tartalmaznia kell a Vásárló személyes adatait, a rendelés számát és dátumát, a termék pontos megnevezését, a kártérítés módját, legfőképpen a bankszámlaszámát és/vagy lakcímét. A szerződés megszűnésével egyidejűleg, a Vásárlónak kötelessége visszaszolgáltatnia a terméket a Szolgáltatónak az eredeti, kibontatlan csomagolásban, a vásárlásról szóló bizonylattal együtt.

7.6. Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, és a használatlan terméket az eredeti, lezárt, ép csomagolásban visszaszolgáltatja, a Szolgáltató visszatéríti a vételárat. A Szolgáltató visszatéríti a termék rendelésben rögzített vételárát (kivéve kiszállítási díjat) a Vásárló által megadott módon, valamint a szerződés végétől és a termék visszaszolgáltatásától számított 14 naptári napon belül. Ha ez a periódus országos munkaszüneti napra esik, a hátáridő kitolódik a következő munkanapra.

8. Egyéb jogorvoslatok

8.1. Ha a Vásárló úgy véli, hogy jogai sérültek, vagy hogy a Szolgáltató nem megfelelően kezeli a reklamációját, a Vásárlónak joga van javító intézkedéseket kérelmeznie a Szolgáltatótól az [email protected] e-mail címen. Amennyiben a Szolgáltató visszatartja a kérelmet, vagy nem válaszol az e-mail elküldését követő 30 napon belül, a Vásárlónak joga van alternatív módon (peren kívül) megoldania az adott problémát a módosított 102/2014-as törvény 3(1)(t)§-ára és a 391/2015 törvényre hivatkozva.

8.2. A Vásárló panaszt tehet az Online Vitarendezés (Online Dispute Resolution) űrlapját kitöltve, melyet elér a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show weboldalon. A portál csak az Európai Unión belüli reklamációk, az EU-ban élő Vásárlók és az EU-ban székelő Szolgáltatók számára van fenntartva. Minden fél külön rendezi a vitájuk alternatív megoldásával járó költségeit, kártérítés nélkül.

9. Záró rendelkezések

9.1. Az ÁSZF a Weboldalon való publikálással lép érvénybe.

9.2. A felek közötti szerződéses kapcsolatot a Szlovák Köztársaság jogszabályai, törvényei és rendeletei szabályozzák.

9.3. A megrendelés elküldésével a Vásárló hozzájárul személyi adatainak a kezeléséhez a Szolgáltató által annak érdekében, hogy a szerződésben foglalt jogoknak és kötelességeknek eleget tegyen mindkét fél, valamint hogy a Szolgáltató információt küldhessen a Vásárlónak a termékekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

9.4. A Weboldal érvelései eltérhetnek a Vásárló országa egészségügyi intézményeinek a javaslataitól. A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából vagy tárolásából fakadó kár esetén. A termék megvétele és használata kizárólag a Vásárló felelőssége.

9.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy nem állhat el a szerződéstől, ha a termék:
a) Hajlamos a romlásra, vagy szavatossága hamar lejár
b) Nem megfelelő védőcsomagolásban van, tehát alkalmatlan a visszaszolgáltatásra egészségvédelmi és higiéniai okokból.

9.6. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vonható felelősségre a termék meghibásodásáért, ha a kár a Vásárló cselekedeteiből vagy mulasztásaiból ered.

9.7. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a termék meghibásodásai nem tekinthetők sérülésnek, ha azok a nem megfelelő, a Szolgáltató által kiadott használati útmutatótól eltérő használat és tárolás eredményei. A Szolgáltató nem felelős a termékgyártó által kibocsátott használati utasítás tartalmáért.

9.8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon vagy a csatolt szórólapon feltüntetett termékleírásért, valamint a termék csökkent hatásfokáért, melynek okai főként a következők lehetnek:
a) A termék nem rendeltetésszerű használata, be nem tartva a használati útmutatót és a Weboldalon leírt javaslatokat
b) A Vásárló egészségügyi állapota és annak reakciói, pszichés állapota, étkezési és higiéniai szokásai és általános életvitele.

9.9. Vásárló a rendelése leadásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, és tudomásul veszi a velejáró kiszállítási feltételeket és a termékekkel kapcsolatos figyelmeztetéseket a Weboldalon. A Vásárló és a Szolgáltató közötti kapcsolatot ezen üzleti feltételek szabályozzák, melyek mindkét felet köteleznek.

10. Személyi adatvédelem

10.1. Természetes személy esetében a Vásárlónak kötelessége megadnia a Szolgáltatónak a vezeték-és keresztnevét, a pontos számlázási és szállítási címét, valamint elérhetőségét (telefon és e-mail cím).

10.2. Amennyiben jogi személyről van szó, a Vásárlónak kötelessége megadnia a Szolgáltatónak a vállalata nevét, a pontos számlázási és szállítási címét, a cége regisztrációs számát, valamint elérhetőségét (telefonszám és e-mail cím).

10.3. A 122/2013-as törvény 11 (1) §-ának a Személyes Adatvédelem Módosításai (innentől SZAM)-ról szóló rendelkezéseinek értelmében a megrendelés leadásával a Vásárló hozzájárul a fentebb említett személyes adatok és/vagy egyéb szükséges adatok tárolásához és kezeléséhez, mely a vásárlási folyamat eredményes lebonyolítását szolgálják. A Vásárló meghatalmazza a Szolgáltatót és a harmadik felet személyes adatainak kezelésében, mely nélkülözhetetlen a vásárlási szerződés létrejöttéhez, valamint a számlázás és az egyéb szükséges adatok rögzítéséhez a Vásárló és a Szolgáltató között. A Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő szlovák törvények alapján kezeli a Vásárló személyes adatait. Az adatkezelés végeztével a Szolgáltató haladéktalanul biztosítja a személyes adatok törlését a SZAM 17 (1) §-ának rendelkezései értelmében. A Vásárló bármikor visszavonhatja írásos formában az adatkezelésbe való beleegyezését, mely a visszavonás benyújtását követően 1 hónapon belül lép érvénybe.

10.4. A Vásárlónak joga van személyes adatainak a módosítására a webáruház honlapján, miután bejelentkezett saját fiókjába.

10.5. A Vásárló tudomásul veszi, hogy személyes adatainak a megszerzése a SZAM 6 (2)(c) §-ának rendelkezései értelmében kizárólag a 9.3. paragrafusban foglalt feltételeket szolgálja.

10.6. A SZAM 6(2)(e) §-ának rendelkezései értelmében a Vásárló tudomásul veszi, hogy a 9.3-as paragrafusban szereplő feltételektől eltérő okból megadott személyes információk más adatoktól szigorúan külön, önálló adatfeldolgozásban és adatkezelésben részesülnek, és kizárólag az adott célra használhatók fel.

10.7. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a SZAM 6(2)(i) §-ának rendelkezései értelmében készségesen eljár adatainak megadásában, nem tér ki kötelezettségei alól, valamint nem ellenkezik a SZAM-ban foglaltakkal, vagy más általános kikötésekkel.

10.8. Írásos kérvény formájában a Vásárlónak joga van megtudni a Szolgáltatótól a következőket:
1/ A személyes adatok feldolgozásának megerősítését,
2/Az alábbi információkat az adatkezelést illetően, egyértelmű megfogalmazásban:

 • A Szolgáltató és az ő megjelölt képviselője adatainak az igazolását,
 • A közvetítő adatainak az igazolását; érvénytelen, ha a Szolgáltató nem követi a SZAM 8 §-ának rendelkezéseit a személyes adatok gyűjtésekor,
 • Az adatfelfolgozás célját,
 • A SZAM 10(4) §-a értelmében a személyes adatok hatáskörét, és
 • A Vásárló további tájékoztatást kérhet az adatfeldolgozás körülményeiről és feltételeiről a személyi jogainak és érdekeinek védelme érdekében, mely alatt a következők értendők:
  • - Értesül az adatszolgáltatás természetéről (szabadakaratú vagy kötelezett); ha a SZAM 11§-ának értelmében a Szolgáltató megszerzi a személyes adatokat a Vásárló jóváhagyásával, akkor a Szolgáltató köteles értesíteni a Vásárlót a beleegyezés érvénybelépéséről; amennyiben az adatszolgáltatást egy Európai Uniós törvény vagy egy, a Szlovák Köztársaságot érintő nemzetközi egyezség teszi kötelezővé, a Szolgáltatónak kötelessége értesíteni a Vásárlót minden jogi vonatkozásról és a hozzájárulás megtagadásának esetében a lehetséges következményekről.
  • Továbbá, a Vásárló tudomásul veszi, hogy személyes adatai:
   - egy harmadik fél rendelkezésére is állhatnak,
   - bizonyos kedvezményezettek körének is elérhetőek lehetnek,
   - nyilvánosságra hozhatók, és
   - külföldi tartózkodás esetén egy vagy több országnak is továbbíthatók.
A 9.11§ értelmében a Vásárlónak jogában áll tudni az adatok feldolgozásáról és értékeléséről, mely az alábbi műveleteket foglalja magában:
- Egyértelmű, pontos tájékoztatás a Vásárló adatai megszerzésének a forrásáról,
- A Vásárló főbb személyes adatainak a listája, mely az adatfeldolgozás alapját képezi,
- Az adatfeldolgozás alapját képező nem megfelelően megadott, hiányos vagy elévült személyes adatok javítása vagy törlése
- Az adatkezelés célja megszűnését követően a személyes adatok törlése; a Vásárlónak jogában áll visszaigényelni a személyes adatait, ha azok hivatalos dokumentumok formájában vannak megadva, és törvényszegés esetében azok törlésére is sor kerülhet
- A személyes adatok letiltása, amennyiben a Vásárló jóváhagyta személyes adatainak a kezelését a Szolgáltató által, azonban e hozzájárulását visszavonja a szerződés lejárati ideje előtt.

10.9. A 9.1-es, az 5-ös és 6-os pont alapján a Vásárló vásárlási joga csak akkor lehet korlátozott, ha azt törvény írja elő, vagy ha annak végrehajtása a Vásárló biztonságát vagy más személyek jogait és szabadságát veszélyezteti.

10.10. A Vásárlónak joga van írásos formában, díjmentesen kifejezni ellenvetését az alábbi ügyekben:
- Hozzájárulás hiányában megtagadhatja a személyes adatok nyílt kereskedelmi célra való feldolgozását, és kérheti ezen adatok megsemmisítését
- Ellenezheti a titulusának, a vezeték-és keresztnevének, továbbá a lakcímének kereskedelmi célú használatát a kapcsolattartás/levelezés során
- Megtagadhatja a titulusának, a vezeték-és keresztnevének, valmint a lakcímének megadását, ha mindezek kereskedelmi célra szolgálnának.

10.11. A Vásárlónak jogában áll írásos formában, vagy halasztást nem tűrő esetben személyesen jelezni a Szolgáltató felé a személyi jogainak és érdekeinek veszélyeztetését vagy megsértését az adatfeldolgozás folyamata alatt, melyet a SZAM 10.3 (a), (e), (f) vagy (g) pontjaira, vagy egyéb bizonyítékokra hivatkozva igazolnia kell. Ha jogszerű az ellenvetés, a Szolgáltatónak kötelessége késedelem nélkül minden személyi adatot törölnie az adatbázisából.

10.12. A Vásárlónak szintén bármikor jogában áll írásos formában, vagy halasztást nem tűrő esetben személyesen tiltakozni, vagy megtagadni személyes adatainak megadását a Szolgáltató felé, ha az automatikus adatkezelési eljárás során személyi jogai megsértésének a veszélye áll fenn. Ebben az esetben a Vásárló jogosult vizsgálatot kérvényezni, mely egy kijejlölt megbízott által, az automatikus adatkezelést kizárva hajtandó végre, továbbá a Szolgáltató köteles ennek a kérésnek közbeavatkozás nélkül eleget tenni oly módon, hogy a végleges döntés kizárólag a kijelölt vizsgálót illeti meg; a 9.19§ értelmében a Szolgáltatónak kötelessége értesítenie a Vásárlót a vizsgálat menetéről és eredményéről. A Vásárló megfosztható a vizsgálatot illető ezen információktól, ha ezt egy sajátos, a Vásárló törvényes jogai védelmét biztosító törvény köti ki, vagy ha a Szolgáltató a szerződéskötés előtti vagy alatti periódusban már eleget tett a Vásárló kérvényének, vagy ha a Szolgáltató egyéb megfelelő eljárással biztosította a Vásárló szerződésben rögzített jogi érdekeit.

10.13. Ha a Vásárló jogaival kíván élni:
- Írásos levél formájában, mely egyértelműen tartalmazza kérelme tárgyát; a Vásárlónak kötelessége a fax vagy e-mail formában benyújtott igénylését postai úton is elküldenie a Szolgáltatónak, melynek kézbesítődnie kell a feladás dátumától számítva legkésőbb 3 napon belül
- Személyesen, szóban, melyről jegyzőkönyv készül; a jegyzőkönyvben rögzíteni kell a jogra igényt tartó személyt, a joggyakorlás célját, a jegyzés idejét, a jegyző nevét és aláírását, beleértve a Vásárló aláírását. A Szolgáltató köteles a Vásárlónak másolatot adni a jegyjzőkönyvről.
- Közvetítő által, aki köteles késedelem nélkül eljuttatni a Szolgáltatónak a szükséges dokumentumokat, betartva ezen paragrafus előző pontjait.

10.14. Ha jogtalan adatkezelés gyanúja merül fel, a Vásárló vizsgálatot kérelmezhet a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalától a személyes adatai védelme érdekében.

10.15. Nem teljesen jogképes Vásárló esetében az illető a jogi képviselőjének a megbízásával terjesztheti elő kérelmeit.

10.16. A Vásárló halála esetén egy közeli hozzátartozó járhat el az elhalálozott jogi követeléseiben.

10.17. A 1.1 § 1-3-as és 5-ös, valamint a 1.10-1.12 §-ok értelmében a Szolgáltatónak kötelessége díjmentesen kezelni a Vásárló kérelmeit.

10.18. Az 1.1 § 1.pontjának értelmében a Vásárló igényei díjmentesen kezelendők a Szolgáltató által, kivéve ezalól az alapanyagok költségeit (fénymásolatok, adathordozók), melyek elengedhetetlenek a Vásárló hatékony tájékoztatásához, hacsak ezt a rendelkezést egy sajátos törvény nem szabályozza másként.

10.19. Az 1.17§ és 18.1§ -ok alapján a Szolgáltató köteles írásos formában rögzíteni a Vásárló kérvényeinek kezelését, melyet a benyújtás dátumát követő 30 napon belül végre kell hajtania.

10.20. Az 1.9 § szerint a Vásárló jogainak akármilyen korlátozódását a Szolgáltatónak késedelem nélkül jelentenie kell magának a Vásárlónak és a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalának.

Cookies

Mik azok a cookie-k?

Webáruházunk oldalai (tovább csak „mi oldalaink“) cookie-kat használnak. Cookie-k (angol „sütik“) kis fájlok, amelyeket mint a felhasználói élmény javítására szolgáló eszközöket az internetes oldal elmentésre kínál a látogatónak. Cookie-k betűk és számok sora amelyek nem foglalnak sok helyet a számítógép merevlemezén. A lejáratig (amit azok a weboldalak határoznak meg amelyek elmentik őket ) a felhasználó számítógépén tárolódnak, ezuán automatikusan törlődnek. Az oldal minden látogatás esetében az előző keresés során elmentett információkat olvas be a cookie-kból, aminek köszönhetően így lehetséges a látogató felismerése és olyan dolgok megjelenítése, mint például, hogy milyen beállításokat használt, vagy lehetőséget nyújt bizonyos nyomtatványok kitöltésére, hogy ne kelljen a mégegyszer kitöltenie.

Az oldalunk az alábbi cookie-kat használja:

1. Az alapvető működéshez elengedhetetlen cookie-k
Ezek a cookie-k egy specifikus lánc közreműködésével ( nem használ személyes adatokat) a felhasználó identifikálására szolgálnak, valamint megjegyzik a kosárba helyezett terméket, a hozzájárulást a cookie-k használatához, kínálatok és az újdonságok küldését. Ezeket a cookie-kat az Önök beleegyzése nélkül használjuk, de Ön megakadályozhatja azok elmentését a keresőjében. Amennyiben így tesz, az oldalaink nem fognak megfelelően működni (például nem fog tudni megrendelést leadni).

2. Statisztikai
Ezek arról gyűjtenek információt, hogy a felhasználó hogyan használja az oldalat (pl. mely aloldalakat látogatja a legtöbbször, milyen hosszú ideig tartózkodik ott, milyen berendezéseket és keresőket használ, új lehetőségek tesztelését). Az összegyűjtött adatokat az elemzés után általában az oldal technikai és tartalmi működésének javítására használják fel. A statisztikai cookie-k elmentését harmadik felek által biztosított alkalmazások biztosítják ( Google Analytics, Exponea, Hotjar)

3. Haladó működés érdekében használt cookie-k
Az olyan működést, mint például a felhasználói beállítások hosszútávú elmentését (chat, értékelések, kedvezményes kuponok), ezek a cookie-k biztosítják. Ennek céljából oldalaink harmadik felek alkalmazásait használják ( Google, Facebook, Exponea, Dognet,Livechatoo, Chatisto).

4. Marketing
Ezen cookie-k segítsésével alkalmazzuk a célzott reklámot. Amennyiben ezekhez hozzájárult, a reklám amit más internetes oldalon lát az alapján lesz kiválasztva, hogy Ön előtte mi után érdeklődött és az a reklám amit már látott nem fog gyakran megjelenni és a reklám eredményességét majd kiértékelik. Ezeket a cookie-kat harmadik fél számára biztosítjuk, főleg reklám és szociális hálók számára (Google AdWords, Facebook, Adform). Nem tartalmaznak személyes adatokat.

5. Local Storage tárhely
Local Storage tárhely a szó teljes értelmében nem tartozik a cookie-k közé, de hasonlóan működik és felhasználhatóak ugyanarra a célokra. Az Ön Local Storage-ba az Exponea és az Optimizely szolgáltatások kulcsait menti el.

További információt a felhasznált cookie-k listájában talál.

Cookie-beállítások módosítása.